de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

        Op 1-1-2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) ingegaan met de opdracht aan de gemeente, beleid te
                                   ontwikkkelen
dat er op gericht is dat iedereen kan meedoen in de samenleving.

                                                                                   De Prestatievelden
  De Wmo is verdeeld in de 9 onderstaande prestatievelden. De gemeente is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering er van.
.  
 • 1. Het bevorderen van de sociale samenhang en leefbaarheid in dorpen, wijken en buurten
      (MFA’S  in alle wijken, recreatie en sportaanbod,  woonzorgzones,  sociale contacten bevorderen)
 • 2. Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen bij de opgroei en van ouders met
      opvoedingsproblemen.     (Centrum Jeugd en Gezin, Jeugdbeleid).
 • 3. Het geven van informatie, advies en cliëntenondersteuning.
      ((digitale)zorgloket, loketten en MFA’S, bewaking kwaliteit dienstverlening, sociale kaart)
 • 4. Het ondersteunen van mantelzorgers, zoals het vinden van adequate oplossingen indien zij hun taak tijdelijk niet kunnen
      vervullen, alsmede het  ondersteunen van vrijwilligers. (Steunpunt Mantelzorg, Meldpunt Vrijwilligerszorg, diverse al of
      niet gesubsidieerde Vrijwilligersorganisaties).
 • 5. Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en het zelfstandig functioneren van mensen met
      een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem.>>( beleid toetsen
      aan Agenda 22 en Wmo uitgangspunten zoals toegankelijkheid, geschiktheid en bijzondere bijstand).
 • 6. Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en aan mensen
      met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behouden en het bevorderen van hun zelfstandig functioneren of
      hun deelname aan het maatschappelijk verkeer. (totaal overzicht voorzieningen: klik op de betreffende knop op het scherm)
 • 7. Het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang, dak- en thuislozenopvang en het voeren van beleid
      ter bestrijding van huiselijk geweld.
 • 8. Het bevorderen van de openbare geestelijke gezondheidszorg met uitzondering van psychosociale hulp bij rampen.
      (sociale uitvallers, zorgmijders) 
 • 9. Het bevorderen van het verslavingsbeleid. (alcohol-, drugs-,gok- en game-verslaving)

De Wet bepaalt tevens dat t.a.v. de prestatievelden 5 (deelname aan maatschappelijk verkeer) en 6 (de Voorzieningen) de
gemeenteraad in een Verordening de regels moet vaststellen over de door het college van B & W te verlenen individuele
Voorzieningen. Voorjaar 2007 is de Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning Lelystad van kracht geworden.
Ter inzage in deze Verordening en de wijzigingen en aanvullingen in de jaren daarna > Klik hier.

Ook voor het beleid tav de overige 7 prestatievelden heeft de Wmo Cliëntenraad Lelystad een adviserende functie.
Ter inzage van beleidsdocumenten en onze adviezen over alle prestatieveldenen > >>  Klik hier
.