Mensen met een beperking

Ieder(in) is delandelijke koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte en is daarmee het grooste netwerk in Nederland voor mensen met een beperking. Ieder(in) is ontstaan uit een fusie tussen Platform VG en de CG-raad.  Voor informatie klik:  www.iederin.nl
 
Scouters. Scouters geeft o.a. een goed en actueel overzicht van de beste hulpmiddelen voor mensen mensen met een beperking.  Klik hiervoor op:    www.scouters.nl 
 
Het Zorgverzekering Informatie Centrum ZIC heeft het Zorgdossier Landurige Zorg samengesteld waarin vragen worden beantwoord als: "Welke zorg valt onder de Wlz, Zvw, Wmo of de Jeugdwet? en wanneer komt iemand daarvoor in aanmerking?"  Ga hiervoor naar:  www.zorgverzekering.org/algemene-informatie/langdurige-zorg/
 
 
 
 
  

Stichting Georganiseerd Overleg Lelystad (GOL)

Het GOL is een stichting die de belangen behartigt van alle mensen met een beperking in Lelystad. Naar schatting zijn dat
ongeveer 10.000 inwoners. Naast belangenbehartiging behoren (mee)ontwikkeling van beleid en hei verstrekken van informatie tot de belangrijkste taken. Een aantal leden van de Wmo Cliëntenraad Lelystad is daarom voor verschillende doelgroepen door de gemeente benoemd vanuit het GOL  Het uitgangspunt daarbij is: de volwaardige deelname van iedereen aan de samenleving op alle terreinen van het leven.                   Voor meer informatie over de activiteiten van het GOL klikt u op: www.gol-lelystad.nl

Lichamelijke beperking en chronische ziekte

Het betreft aandoeningen waarbij naast specifieke medische zorg ook een beroep wordt gedaan op Wmo-voorzieningen, zoals bij:
 
 • MS, (multiple sclerose)>                            Patiëntenbelangen landelijk: MS vereniging Nederland: www.msvereniging.nl
                                                                            Coördinator Lelystad:  Lia van Vliet, E-mail: ceesliavanvliet@upcmail.nl
 • COPD (longaandoeningen)>                          Patiëntenbelangen landelijk: Astma Fonds. contact: www.longfonds.nl 
                                      Longpunt Lelystad (maandelijks trefpunt patiënten): e-mail: longpuntlelystad@longfonds.nl      
 • Reuma>.         Reuma informatie: www.reumafonds.nl . Patiëntenbelangen: Reumapatiëntenbond: www.reumabond.nl 
                          Plaatselijke geen belangenbehartiging bekend.
 • Dwarslaesie (gedeeltelijke verlamming)>     Patiëntenbelangen: Dwarslaesie Organisatie : www.dwarslaesie.nl 
                                                      In  Lelystad: contactpersoon en regiovoorzitter: Jos Koenders: j.koenders@chello.nl
 • NAH (niet aangeboren hersenletsel)> Informatie en ondersteuning: Stichting Interakt Contour:  www.interaktcontour.nl.
                       Ondersteuning in Flevoland: Hersenletselteam Flevoland, coördinator: Monique Kuijpers, (0320) 216035.  
 • ALS (progressieve neurologische aandoening)>      Info:: ALS Centrum: www.als-centrum.nl en  www.stichting-als.nl.
                       Plaatselijk geen belangenbehartiging bekend.
 • Fibromyalgie (neurologisch syndroom in weke delen)> Informatie: Patiëntenvereniging: Fibromyalgie Eendrachtig Sterk (FES) .    Plaatselijk geen afdeling van FES meer bekend.                           Landelijke website: www.fesinfo.nl

Verstandelijke Beperking

 • Belangenbehartiging:
  Kansplus
  is de grootste landelijke belangenorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking: Website: www.kansplus.nl
 • Ondersteuning:
     MEE Ijsseloevers: Ook voor mensen met een verstandelijke beperking.  website: www.mee-ijsseloevers.n
     Adres: Noorderwagenplein 6  tel: 0320 290111                                                                                                                    
 • Informatieve website voor de doelgroep: .>>>>                >>>>                   >>>>                >>>>      www.steffie.nl

Zintuiglijke beperking

 • Visuele beperking:     Slechtziendheid
  Bartimeus: Ondersteuning in thuissituatie. Steunpunten in Zwolle en Almere: info: 0900 7788999           www.bartimeus.nl
  De Oogvereniging: Voor iedereen met een visuele beperking, oogaandoening of doofblindheid       www.oogvereniging.nl
  BLIND OF SLECHTZIEND.NL: Particulier initiatief. Brede informatie.                                           www.blindofslechtziend.nl

 • Auditieve beperking: Slechthorendheid
  NVVS
  (Ned. Vereniging voor Slechthorenden). Voorlichting en belangenbehartiging                                          www.nvvs.nl
  GGMD 
  (Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke. Dienstverlening)  T: 0800 3374667.  tekst-T: 0800 3374657
  Regio-ondersteuning: Inloophuis Almere: T 036 5306822,  tekst-T: 036 5302195.  Alg. website:          www.ggmd.nl